Kyrie - Credo (uit Missa brevis, opus 102) - Tekst en vertaling

Componist: Knut Nystedt (1915–)

Tekst

Kyrie


Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

Credo


Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae,
visibilium et invisibilium;
et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum
et ex Patre natum ante omnia saecula;
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero;
genitum,
non factum, consubstantialem Patri;
per quem omnia facta sunt;
qui propter nos homines,
et propter nostram salutem
descendit de coelis;
et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine,
et homo factus est;
crucifixus etiam pro nobis sub
Pontio Pilato, passus et sepultus est;
Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas,
et ascendit in coelum;
sedet ad dexteram Patris,
et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos;
cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum,
et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit;
qui cum Patre et Filio simul adoratur,
et conglorificatur,
qui locutus est per Prophetas.
Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam.

Confiteor unam baptisma in remissionem peccatorum.
Et exspecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi saeculi.
Amen.

Vertaling

Kyrie


Christus, ontferm U,
Heer, ontferm U.
Christus, ontferm U,

Credo


Ik geloof in één God,
de almachtige Vader,
Schepper des hemels en der aarde,
aller zienlijke en onzienlijke dingen;
en in één Here Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader vóór alle eeuwen;
God uit God, Licht uit Licht,
waarachtig God uit waarachtig God;
geboren, niet gemaakt,
van hetzelfde wezen met de Vader,
door Wie alle dingen gemaakt zijn;
die om ons mensen
en om onze zaligheid
is nedergekomen uit de hemel;
en vlees is gewoorden van de Heilige Geest
uit de maagd Maria,
en een mens geworden is;
ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus,
geleden heeft, en begraven is;
en ten derden dage opgestaan is
naar de Schriften,
en opgevaren is ten hemel;
zit ter rechterhand des Vaders,
en zal wederkomen met heerlijkheid,
om te oordelen de levenden en de doden;
wiens rijk geen einde zal hebben.
En in de Heilige Geest,
die Here is en levend maakt,
die van de Vader en de Zoon uitgaat,
die te zamen met de Vader en de Zoon aangebeden
en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de Profeten.
En één heilige, algemene en Apostolische Kerk.

Ik belijd één Doop tot vergeving der zonden,
verwacht de opstanding der doden
en het leven der toekomende eeuw.
Amen.